Tag Archive for: Convocatòria Junta general

Convocatòria Junta general ordinària 2021

(Clicar sobre l’imatge)

 

 

 

 

 

 

 

 

..

.

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA – 2017

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA – 2017

De conformitat amb el que preveuen els Estatuts de la RSAT i per acord pres per la Junta Directiva en la sessió del passat 16 de maig us convoquem a la Junta General Ordinària que se celebrarà el proper 30 de juny de 2017 a les 7 de la tarda, a la seu social del carrer Major núm. 35.

ORDRE DEL DIA

1er.    Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta de la sessió anterior.

2on.   Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’estat de comptes de l’exercici passat i del pressupost per enguany.

3er.    Lectura de la Memòria de Secretaria i, en el seu cas, aprovació.

4rt.    Projectes i proposicions presentades, per escrit.

5è.     Renovació de càrrecs per a un període de quatre anys: Vicepresident, Tresorer i 4 vocals

6è      Precs i preguntes, o torn obert de paraula.

NB:   Durant els 20 dies anteriors a la data esmentada, els socis podran examinar els llibres de la Societat i els documents justificatius. Per a l’elecció de càrrecs es seguiran les normes prescrites a l’article núm. 24 dels Estatuts.

Tarragona, 10 de juny de 2017