Essent les 19:05 h del 11 de juny de 2018 s’obre la sessió a la seu de l’entitat del Carrer Major 35, pral. amb la presència de 17 socis.
Seguint l’ordre del dia establert la Sra. Presidenta Pilar Alió Borràs dóna inici a l’acte.
1r. El Secretari dóna lectura a l’acta de la Junta General Ordinària i Extraordinària del 30 de juny de 2017 que s’aprova.
2n. Es procedeix a la lectura i aprovació de l’estat de comptes. La Sra. Tresorera Conxita Rovira Soriano llegeix l’estat de comptes, tot desglosant detalladament les diferents despeses de l’any 2017 i el pressupost per l’exercici 2018. La Sra. Presidenta posa de relleu que l’any passat es va procedir a l’edició de dos Butlletins i la tramesa corresponent als socis, amb la despesa que això comporta. A continuació s’aprova l’estat de comptes i el pressupost presentat.
3r. Es procedeix a la lectura de la Memòria de Secretaria de l’exercici 2017 a càrrec del Secretari de l’entitat que s’aprova.
4rt. S’obre el moment per tractar els projectes i proposicions per escrit, tot i que no s’ha presentat cap.
5è. A continuació s’obre un torn obert de paraula, de precs i preguntes:
– La Sra. Presidenta intervé per informar de l’efemèride de l’any pròxim corresponent al 175 aniversari de la creació de la Rsat, de la necessitat de col·laboració amb altres entitats i del teixit associatiu per tirar endavant amb èxit les múltiples iniciatives. A continuació es presenta un planning d’activitats estructurat per mesos, tot i l’estat embrionari d’algunes d’elles i la possibilitat de canvis ja sigui de dates i fins i tot d’activitats en funció de la seva viabilitat. En síntesi les activitats previstes són:

Gener: Presentació segell commemoratiu de l’efemèride
Febrer: Exposició peces RSAT + Cicle conferències
Març: Homenatge socis i Grups de recerca
Abril: Participació actes Sant Jordi i presentació de la Creu de Sant Jordi, Viatge a Roma

Maig: Participació als actes de Tarraco Viva

Juny: Presentació Butlletí Arqueològic, Jornada portes obertes.

Setembre: Canvi placa RSAT del carrer Major
Octubre: Presentació Publicació extraordinària
Novembre: Actes commemoració Tarraco Patrimoni Mundial

Altres activitats proposades o en estudi són: organització d’un congrés o jornada de treball amb entitats de trajectòria semblant a la nostra, edició d’un logotip commemoratiu, visites guiades monogràfiques.
El Secretari intervé per explicar de forma sintètica quina és la proposta i el sentit del viatge a Roma. Aquest s’estructuraria a partir d’un seminari de treball previ per preparar els continguts i els aspectes necessaris per gaudir amb plenitud els monuments i espais que després es visitaran in situ.
Aprofitant l’assistència dels socis en la Junta General la Presidenta informa de la propera sortida a Poblet el dissabte 16 de juny, així com de la petita exposició amb imatges antigues visitable a la Biblioteca de l’Arqueològica que es va realitzar en ocasió de la Jornada de portes obertes recent, i que encara està visitable als interessats.
– Un soci pregunta sobre la forma de col·laborar als diferents actes previstos, tal i com s’ha posat de manifest en les intervencions prèvies de la Presidenta i el Secretari. S’informa des de la Presidència de la voluntat de crear unes Comissions de treball quan s’acabin de seleccionar els projectes i activitats, i llavors serà quan s’informaria convenientment a través dels mitjants tradicionals i telemàtics de què disposa l’entitat de la sol·licitud d’ajuda en les necessitats oportunes que sorgeixin a partir de cada iniciativa. Encara és massa prematur informar sobre aquestes vies
quan encara no s’han configurat les oportunes comissions de treball amb els responsables oportuns ni concretar els actes a portar a terme.
No havent cap intervenció més es dóna per tancada la sessió a les 19:50 h del vespre.